Welwitchia (Welwitchia mirabilis) plant in the Namibian Desert

Welwitchia (Welwitchia mirabilis) plant in the Namibian Desert