Oribi
Oribi

An Oribi (Ourebia ourebi), one of the dwarf african antelopes.

Oribi

An Oribi (Ourebia ourebi), one of the dwarf african antelopes.